Detalj från byggnad

Organisation

Med vår styrmodell försöker vi nå en så bra balans som möjligt mellan det lilla företagets flexibilitet, kundnärhet och personliga engagemang och det stora företagets stabilitet, uthållighet och möjlighet till synergivinster.

Koncernbolagen arbetar med en hög grad av självständighet, med egna varumärken, mål och strategier för verksamheten. Affärsområdesledningen är djupt engagerade i bolagen och arbetar för att att utveckla och förstärka varje bolags marknadsposition.

Kvinna som använder en beställningsskärm i restaurang

Vi på moderbolaget Mindelon stödjer affärsområdesledningen och de enskilda bolagen genom verktyg och kunskap inom affärsutveckling och målstyrning, genom att tillhandahålla nätverk och kontaktvägar, samt genom koncerngemensamma resurser inom områden som finansiering, försäkringar, kommunikation och personalutveckling. Huvudkontoret ligger i Spånga strax utanför Stockholm.

Mindelons ledningsgrupp utgörs av sex personer under ledning av VD och koncernchef Fredrik Celsing.