Old castle in Scotland

Historik

2022/23 (oktober – september)

Det världspolitiska läget var fortsatt oroligt och ekonomierna i våra verksamhetsländer pressades av stigande räntor och hög inflation, vilket minskade konsumenternas köpkraft. Detta ledde till en mer försiktig inställning till investeringar bland våra kunder, tydligast inom sällanköpshandeln. Överlag hanterade våra bolag detta bra, vilket bekräftar styrkan i vår affärsmodell med långtgående decentralisering och stort förtroende för bolagsledningarnas förmåga att anpassa verksamheten efter förändrade förutsättningar.

Merparten av Mindelon-bolagen kunde därmed, trots en tuffare marknad, genom smidiga anpassningar av erbjudanden och kostnader upprätthålla en försäljning och lönsamhet på fullt acceptabla nivåer. I något bolag behövdes mer påtagliga kostnadssänkningar för att skydda en långsiktigt sund utveckling.

Under året såldes Mindelons hela innehav om 70 procent i bolaget SignMedia Europé.

2021/22 (oktober – september)

Inför räkenskapsåret 2021/22 överfördes alla bolag som erbjuder produkter och lösningar inom Retail från systerkoncernen Amplex till Mindelon. Den 1 oktober 2021 utgör därmed startdatum för Mindelon-gruppen i sin nuvarande form.

Effekterna av Covid-pandemin klingade av men en viss negativ inverkan kvarstod i form av komponentbrist och tröghet i leveranskedjorna. Samtidigt ökade den geopolitiska oron som följd av Rysslands angreppskrig i Ukraina, vilket bland annat medförde kraftiga störningar på den internationella energimarknaden. Till detta kom stigande räntor och en allt högre inflationstakt.

Trots en turbulent omvärld var affärsläget gynnsamt för de flesta av Mindelon-bolagen. Efter en något svag inledning på året ökade orderingången successivt, mycket tack vare ett målinriktat och uthålligt säljarbete, och under årets andra hälft såg vi en stark volymutveckling i bolag som LTG Display, Optiscan Sverige, Frepart med flera.

Under räkenskapsåret gjordes fyra bolagsförvärv och en avyttring:

  • Förvärv av brittiska Astley Signs som tillverkar och levererar varumärkesstödjande skyltmaterial och grafiska lösningar.
  • Förvärv av svenska ML Display som erbjuder skräddarsydda exponeringslösningar i klimatsmarta material för varumärken i butiksmiljö.
  • Förvärv av 70 procent av aktierna i svenska SignMedia Europé som erbjuder leverantörer och handlare en slagkraftig marknadsföringskanal genom digitala skärmar i och i anslutning till butiker.
  • Förvärv av 50 procent av aktierna i svenska Calinex som tillverkar skräddarsydda produkter för varuexponering i butik. Mindelon ägde sedan tidigare 50 procent i bolaget och Calinex är nu således ett helägt dotterbolag.
  • Avyttring av Mindelons andel om 55 procent i svenska Postronic.